Σημαντικές επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί για εξασφάλιση
ενός    υγιεινού   και   ασφαλούς   περιβάλλοντος   για   τους
εργαζόμενους, την τοπική κοινότητα και τους πελάτες.

Οι  χώροι  του  εργοστασίου  παρακολουθούνται  από  πλήρως
αυτοματοποιημένο,    ελεγχόμενο    μέσω   ηλεκτρονικών
υπολογιστών
σύστημα πυρανίχνευσης και καλύπτονται από
αυτόματα      ενεργοποιούμενο       δίκτυο       πυρόσβεσης
καταιονισμού
.

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση