Η  λειτουργία  όλων  των  μηχανημάτων  του  εκκοκκιστηρίου  και  οι
παράμετροι  εκκόκκισης  παρακολουθούνται  και ρυθμίζονται αυτόματα
μέσω  συνδεδεμένου  δικτύου ηλεκτρονικών  υπολογιστών και  με την εφαρμογή ενός  πρωτοποριακού  λογισμικού, το οποίο διαθέτουν επτά
εκκοκκιστήρια παγκοσμίως.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής είναι σύγχρονης τεχνολογίας
και περιλαμβάνει:

 • Έξι (6) εκφορτωτικά συγκροτήματα παραλαβής σύσπορου
  βάμβακος.
 • Τέσσερις (4)  εκκοκκιστικές  μηχανές Continental Eagle
  161
  πριονιών.
 • Μία (1) υδραυλική πρέσα Magnum 930.
 • Συγκρότημα επεξεργασίας υποπροϊόντων για την παραγωγή
  gin motes.
Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων είναι
ιδιαίτερα υψηλή:
 • Παραλαβή: 1.500 τόνοι σύσπορου βάμβακος.
 • Εκκόκκιση: 700 τόνοι σύσπορου βάμβακος.
 • Δέματα Εκκοκκισμένου Βάμβακος: 1.000 των 222 κιλών
  έκαστο
  .
 • Βαμβακόσπορος: 370 τόνοι.
 • Gin Μotes: 150 τόνοι ετησίως.
Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση