ΒΑΜΒΑΚΙ - Ο Λευκός Χρυσός της Θράκης

Στη Θράκη το βαμβάκι καλλιεργείται  από 15.550 περίπου  αγροτικές
οικογένειες,   σε  έκταση 600.000  στρεμμάτων,  που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 13-14% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης πανελλήνια
και  με  ετήσια  παραγωγή 135.000   -   140.000    τόνους  σύσπορου
βάμβακος.

Το βαμβάκι αποτελεί βασικό προϊόν για την ευημερία της Θράκης.

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση